Choď na obsah Choď na menu
 


Charakteristika

 Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca je zriadené na základe rozhodnutia Okresného úradu Revúca a na základe ustanovenia § 5 odst. 1 zák. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zák. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vnútorná organizačná jednotka Okresného úradu – odboru školstva a kultúry, ako rozpočtová organizácia, ktorá hospodári iba so zvereným preddavkom. Štatutárnym orgánom centra voľného času je prednosta Okresného úradu v Revúcej. 

Zriaďovacia listina bola vydaná 10. septembra 1996 prednostom okresného úradu v Revúcej so spätnou účinnosťou od 24. júla 1996.

Na základe Dodatku č. 1 k zriaďovateľskej listine, vydaného dňa 26. júna 2002 Mestom Revúca v zastúpení primátorom mesta, prechádza zriaďovateľská funkcia Centra voľného času v účinnosti od 1. júla 2002 pod Mesto Revúca. Štatutárnym orgánom Centra voľného času je riaditeľ centra voľného času.

Na základe Dodatku č. 2 k zriaďovateľskej listine, vydaného dňa 1. apríla 2009 Mestom Revúca v zastúpení primátorkou mesta sa v bode 11 mení štatutárny orgán Centra voľného času – štatutárnym orgánom je primátor mesta Revúca.

Na základe Dodatku č. 3 k zriaďovateľskej listine, vydaného dňa 1. júna 2011 Mestom Revúca v zastúpení primátorkou mesta sa mení v bode 3 typ a druh - školské zariadenie a v bode 8 forma hospodárenia – vnútorná organizačná jednotka hospodáriaca s preddavkom

Na základe Dodatku č. 4 k zriaďovateľskej listine, vydaného dňa 31.7.2014 Mestom Revúca v zastúpení primátorkou mesta sa mení v bode 10) Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií školského zariadenia - predmet činnosti školského zariadenia:

  • Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 25 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.